Algemene Voorwaarden - Detox Den Haag


Detox Den HaagAlgemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Detox Den Haag

In mijn algemene voorwaarden vind je juridische bepalingen die van toepassing zijn op de verkoop van mijn producten en diensten via de webshop. In deze voorwaarden staat beschreven hoe de overeenkomst tot stand komt, hoe de betaling verloopt, wanneer ik wel en niet aansprakelijk ben en hoe het herroepingsrecht werkt. Ook vind je hierin informatie over de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Het doel van deze voorwaarden is om zowel jou als mij te beschermen. 

Wanneer je een aankoop doet in mijn webshop, ga je automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. 

Enkele aandachtspunten vooraf: 

 • Houd er rekening mee dat deze algemene voorwaarden consumentenregels bevatten. Deze consumentenregels zijn bedoeld voor consumenten en niet voor zakelijke klanten. Dat betekent dat je bij mij aankoopt als consument. Ik verbind mij op geen enkele wijze aan algemene voorwaarden die jij hanteert als onderneming. Mocht je specifiek als zakelijke klant iets bij mij willen afnemen, dan is het handig om even contact met mij op te nemen zodat we alles kunnen afstemmen!
 • Op mijn website vind je niet alleen de webshop, maar ook informatie over de behandelingen in mijn praktijk. Op de behandelingen zelf zijn andere algemene voorwaarden van toepassing. Een online intakegesprek of een strippenkaart kun je bijvoorbeeld aankopen via de website en daarop zijn deze voorwaarden van toepassing. De voorwaarden van toepassing op de behandeling die hieruit voortvloeit staat echter beschreven in andere voorwaarden. Mocht dit voor jou van toepassing zijn, lees deze dan ook goed na! 

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 juni 2023. Dit is versie 1. Controleer bij een eventuele volgende aankoop of je van de hoogte bent van de juiste versie. 

Lees mijn algemene voorwaarden rustig door. Heb je nog vragen? Natuurlijk ben ik altijd bereid een en ander toe te lichten!

Bedrijfsinformatie

Detox Den Haag geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65648692. 

Contactgegevens
Detox Den Haag

Mw. A. de Graav

Veraartlaan 12

2288 GM Rijswijk
T: 06 487 686 51

E: info@detoxdenhaag.nl

Inhoudsopgave 

Artikel 1 Definities 3

Artikel 2 Toepasselijkheid 4

Artikel 3 Koopovereenkomst 4

Artikel 4 Herroepingsrecht 5

Artikel 5 Ontbinding 6

Artikel 6 Prijs 7

Artikel 7 Betaling 7

Artikel 8 Levering en uitvoering 8

Artikel 9 Garantie 8

Artikel 10 Verwerking en bescherming persoonsgegevens en bedrijfsgegevens 8

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring 9

Artikel 12 Klachten en geschillen 9

Artikel 13 Toepasselijke wetgeving en rechtsgebied 10

Artikel 14 Wijzigen Algemene Voorwaarden 10

Artikel 1 Definities

Ondernemer 

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Dat is Detox Den Haag. 

Consument 

Particulier die als natuurlijk persoon een dienst afneemt of een product bestelt bij Detox Den Haag via de webshop. 

Partijen 

Detox Den Haag en de consument. 

Aanbod 

De producten, diensten, of de digitale inhoud of dienst die Detox Den Haag aanbiedt ter verkoop aan de consument. 

Aankoop 

Het product, de dienst, of de digitale inhoud of dienst dat door middel van de koopovereenkomst van Detox Den Haag wordt gekocht door de consument.

Bedenktijd 

De bedenktijd is de termijn waarbinnen de consument het herroepingsrecht heeft. Dit recht geeft de consument de mogelijkheid om binnen deze bedenktijd de koopovereenkomst te ontbinden. 

Dag 

Een dag wordt gedefinieerd als een kalenderdag.

Digitale inhoud 

Digitale inhoud wordt gedefinieerd als gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden. 

Herroepingsrecht 

Het recht voor de consument om de koop binnen de bedenktijd te ontbinden.

Koopovereenkomst 

De totstandkoming van een overeenkomst waarbij de ondernemer zich verbindt een zaak te geven en de consument zich verbindt voor deze zaak een koopprijs te betalen. 

Koop op afstand 

Een koopovereenkomst die tussen Detox Den Haag en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Detox Den Haag en de consument en waarbij enkel gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand. 

Overmacht

Overmacht wordt gedefinieerd als een gebeurtenis waarover Detox Den Haag redelijkerwijs geen controle heeft en waardoor Detox Den Haag niet aan haar verplichtingen op grond van deze overeenkomst kan voldoen, zoals, maar niet uitsluitend: rampen, natuurrampen, terroristische aanslagen, oorlogen en politieke pressie of onrust alsmede de gevolgen daarvan alsook een stroomstoring of defect in communicatiemiddelen of voor de uitvoering van de dienstverlening benodigde (digitale) apparatuur; het, om welke reden dan ook, niet nakomen van verplichtingen door relevante derden, zwaarwegende omstandigheden in de privésfeer van een natuurlijk persoon waarvan de kennis/kwaliteiten/specialiteiten nodig zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening.

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 De algemene voorwaarden worden voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst beschikbaar gesteld aan de consument via de website van Detox Den Haag. De consument heeft de mogelijkheid om de algemene voorwaarden te lezen, op te slaan en/of uit te printen.  

2.2 Eventuele aanvullende of afwijkende voorwaarden die van toepassing zijn op de koopovereenkomst, worden tijdig en op correcte wijze verschaft aan de consument.

2.3 Indien er sprake is van tegenstrijdige aanvullende of afwijkende voorwaarden, zijn de voor de consument meest gunstige voorwaarden van toepassing.


Artikel 3 Koopovereenkomst

3.1 De koopovereenkomst op afstand tussen Detox Den Haag en de consument komt tot stand nadat de consument het aanbod van Detox Den Haag heeft aanvaard.  

3.2 Het aanbod op de webshop van Detox Den Haag, alsmede bijbehorende voorwaarden, wordt zo volledig als mogelijk en waarheidsgetrouw beschreven. 

3.3 Detox Den Haag informeert de consument over de rechten en plichten die bij het aanvaarden van het aanbod horen. 

3.4 Detox Den Haag maakt bij het aanbod en uiterlijk aan het begin van het bestelproces duidelijk of er beperkingen gelden voor de levering en welke betaalmiddelen worden geaccepteerd door Detox Den Haag

3.5 Bij het sluiten van de overeenkomst verstrekt Detox Den Haag op begrijpelijke wijze de volgende informatie aan de consument: 

 1. De bedrijfsgegevens van Detox Den Haag bestaande uit het postadres, het bezoekadres en de contactgegevens; 
 2. Wat de consument aankoopt bij Detox Den Haag; 
 3. De prijs van de aankoop. Hierbij is voor de consument duidelijk waaruit het bedrag bestaat (Btw en leveringskosten); 
 4. De wijze van betaling, levering en uitvoering; 
 5. Hoe de consument een klacht in kan dienen en hoe Detox Den Haag hiermee omgaat; 
 6. indien de consument herroepingsrecht heeft: de voorwaarden, termijn, de wijze waarop de consument het herroepingsrecht kan inzetten (modelformulier) en de wijze van retournering van de aankoop en de kostenvergoeding;
 7. indien de consument geen herroepingsrecht heeft, informatie hierover, of indien van toepassing, de omstandigheden waarin de consument afstand doet van zijn recht op herroeping;
 8. een herinnering aan het bestaan van de wettelijke garantie dat de aankoop aan de overeenkomst moet voldoen, en de eventuele bijstand aan de consument na aankoop;
 9. voor zover van toepassing de duur en de opzegvoorwaarden van de overeenkomst;
 10. de relevante interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan de ondernemer op de hoogte is of redelijkerwijs kan worden verondersteld op de hoogte te zijn.

3.6 Detox Den Haag behoudt zich te allen tijde het recht voor om het aangaan van de koopovereenkomst te weigeren zonder opgave van redenen. Indien de consument reeds betaald heeft stort Detox Den Haag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen het betaalde bedrag terug op het bij Detox Den Haag bekende rekeningnummer van de consument. 

Artikel 4 Herroepingsrecht 

4.1 De consument heeft vanaf het sluiten van de overeenkomst 14 dagen bedenktijd om de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen.

4.2 De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.

4.3 Indien de aankoop uit meerdere producten bestaat, gaat de bedenktijd in op de dag nadat de consument het laatste product heeft ontvangen.

4.4 Indien het product middels meerdere zendingen wordt geleverd, gaat de bedenktijd in op de dag nadat de consument de laatste zending heeft ontvangen.

4.5 Het bovenstaande blijft onverlet van toepassing indien het product door een door de consument aangewezen derde wordt ontvangen.

4.6 De bedenktijd bij aankoop van een dienst gaat in op de dag nadat de overeenkomst is gesloten.

4.7 De bedenktijd bij aankoop van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gaat in op de dag nadat de overeenkomst is gesloten.

4.8 Voor herroeping kan de consument het door de Detox Den Haag verschafte herroepingsformulier gebruiken, dan wel een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan de ondernemer.

4.9 Indien niet aan de in artikel 3, lid 5 onder f gestelde eisen is voldaan, wordt de in lid 1 van dit artikel genoemde bedenktijd verlengd met de tijd die is verstreken vanaf het tijdstip waarop de bedenktijd is ingegaan, tot het moment waarop alle ontbrekende gegevens alsnog op de voorgeschreven wijze aan de consument zijn verstrekt, met een maximale verlenging van 2 maanden.

4.10 Het recht op herroeping is niet van toepassing in de volgende gevallen, mits Detox Den Haag voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst duidelijk heeft vermeld aan de consument dat het recht op herroeping is uitgesloten:

a) overeenkomsten tot het verrichten van diensten, na uitvoering van de overeenkomst, indien:

– de uitvoering van de overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

– de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht vanaf het moment dat Detox Den Haag de overeenkomst heeft uitgevoerd;

b) overeenkomsten tot het verrichten van diensten die strekken tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, mits in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van uitvoering is opgenomen;

c) overeenkomsten tot de levering van producten die zijn vervaardigd op basis van de keuze van de consument, of duidelijk voor de specifieke consument bestemd zijn;

d) overeenkomsten tot de levering van producten die snel bederven, of een beperkte houdbaarheid hebben;

e) overeenkomsten tot de levering van producten die ter bescherming van de gezondheid of hygiëne niet teruggezonden kunnen worden en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

f) overeenkomsten tot de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;

g) overeenkomsten tot de levering van audio-opnamen, video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

h) overeenkomsten tot de levering van informatieve sheets, trainingen en andere geschriften in geval de producten niet in goede of originele staat geretourneerd kunnen worden. 

i) de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:

– de uitvoering van de overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

– de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht vanaf het moment dat de ondernemer de overeenkomst heeft geleverd.

4.11 In geval de consument voor het eerste maal gebruik maakt van het herroepingsrecht dan komen de retourkosten voor rekening van Detox Den Haag. Wanneer de consument meermaals bestellingen plaatst en retourneert, dan behoudt Detox Den Haag zich het recht voor om de retourkosten voor rekening van de consument te laten komen. 

4.12 De bestelling kan mogelijk worden aangepast in geval dit direct na plaatsing van een eerdere bestelling wordt verzocht. De consument neemt hiervoor zo spoedig mogelijk contact op met Detox Den Haag. Het aanpassen van de bestelling is niet meer mogelijk indien de order al is verwerkt en/of verzonden. Indien aanpassing tijdig gebeurt, dan worden de verzendkosten verrekend. 


Artikel 5 Ontbinding

5.1 Indien de consument herroepingsrecht heeft, binnen de bedenktijd gebruik maakt van dit recht, en Detox Den Haag hierover op de hoogte heeft gebracht middels het door Detox Den Haag verschafte herroepingsformulier, of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring, wordt de overeenkomst tussen de partijen ontbonden.

5.2 Door ontbinding van de koopovereenkomst worden van rechtswege alle aanvullende overeenkomsten alsmede ontbonden.

5.3 Na ontbinding vergoedt Detox Den Haag onverwijld, doch binnen 14 dagen na ontvangst van het in lid 1 van dit artikel genoemde, alle van de consument ontvangen betalingen met inbegrip van de leveringskosten naar verhouding van het deel van de overeenkomst dat wordt ontbonden, op dezelfde betaalwijze als door de consument gebruikt is ter betaling van de aankoop, tenzij de consument uitdrukkelijk met een andere kosteloze betaalwijze heeft ingestemd.

5.4 Indien de consument bij het sluiten van de overeenkomst heeft gekozen voor een andere levering dan de door Detox Den Haag gekozen goedkoopste levering, is Detox Den Haag niet verplicht de bijkomende kosten voor deze leveringswijze te betalen.

5.5 Indien de aankoop reeds is geleverd of ter levering is verstuurd, zendt de consument na ontbinding onverwijld, doch binnen 14 dagen na de mededeling gebruik te maken van het herroepingsrecht, de aankoop in goede staat terug of overhandigt deze aan de Detox Den Haag of een door Detox Den Haag aangewezen persoon.

5.6 De consument kan eerst nakoming vorderen van de in het voorgaande lid genoemde terugbetaling wanneer Detox Den Haag de aankoop heeft ontvangen of de consument een bewijs verschaft van terugzending van de aankoop aan Detox Den Haag.

5.7 De consument is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van de aankoop als hij de aankoop meer of anders dan noodzakelijk heeft gebruikt dan ter vaststelling van de aard, kenmerken en werking van de aankoop. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering indien Detox Den Haag de informatie overeenkomstig artikel 3, lid 5 onder f niet heeft verstrekt.

5.8 Indien de consument de overeenkomst herroept nadat hij uitdrukkelijk heeft verzocht tot het verrichten van de dienst, is de consument Detox Den Haag een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Detox Den Haag is nagekomen op het moment van uitoefening van het herroepingsrecht. Het evenredige bedrag dat de consument aan Detox Den Haag moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst, voor zover de totale prijs niet excessief is. Indien de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

5.9 De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van de dienst, die geheel of gedeeltelijk tijdens de herroepingstermijn is verleend, indien:

– Detox Den Haag heeft nagelaten de informatie overeenkomstig artikel 3, lid 5 onder f of g te verstrekken, of;

– de consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht tot bovengenoemde uitvoering tijdens de ontbindingstermijn.

5.10 De consument draagt geen kosten voor de gedeeltelijke of volledige levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:

– de consument er van tevoren niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de levering kan beginnen voor het einde van de herroepingstermijn;

– de verklaring van de consument dat hij afstand doet van zijn recht op ontbinding ontbreekt, of;

– Detox Den Haag heeft verzuimd de verklaring tot afstand van de consument te bevestigen.

5.11 De consument is niet aansprakelijk en is geen kosten verschuldigd door de uitoefening van zijn herroepingsrecht, onverminderd het genoemde in lid 8, alsmede artikel 5, lid 4.


Artikel 6 Prijs

6.1 De in het aanbod genoemde prijzen zijn in euro en inclusief btw.

6.2 Detox Den Haag is niet bevoegd de bedongen prijs na het sluiten van de overeenkomst te verhogen, tenzij de consument bevoegd is in geval van prijswijziging de overeenkomst te ontbinden.

6.3 Het in het voorgaande lid genoemde verbod geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.


Artikel 7 Betaling

7.1 Bij het aangaan van de overeenkomst wordt het volledige bedrag direct voldaan. 

7.2 Verzending van de producten vindt plaats na ontvangst van de betaling. 


Artikel 8 Levering en uitvoering 

8.1 Detox Den Haag draagt zorg voor het leveren van de aankoop en/of het uitvoeren van de overeenkomst op een zorgvuldige wijze, op de locatie die de consument heeft aangegeven als afleveradres.

8.2 Het aan levering toebehorende risico berust bij Detox Den Haag tot het moment van aflevering bij de consument of een door de consument aangewezen derde, tenzij uitdrukkelijk anders overeen is gekomen.

8.3 De consument dient zorg te dragen dat de levering en/of uitvoering tijdig kan plaatsvinden. Indien de consument bij het plaatsen van de bestelling een foutief adres invoert waardoor de levering niet correct kan plaatsvinden, en de verzending opnieuw dient plaats te vinden, zijn deze verzendkosten voor rekening van de consument. Artikel 8.2 is niet van toepassing wanneer een product door een aan de consument aanwijsbare foutieve aanlevering van het adres niet bij de consument afgeleverd wordt en vermist raakt. 

8.4 Levering en/of uitvoering vindt onverwijld, doch binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst, plaats, tenzij een andere levertijd en/of uitvoerdatum is overeengekomen en/of bij het aanbod is vermeld.

8.5 Indien de overeengekomen levertijd en/of uitvoerdatum wordt overschreden, is de consument bevoegd de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

8.6 In het geval dat er sprake is van ontbinding overeenkomstig het voorgaande lid, en de aankoopprijs reeds geheel of gedeeltelijk is betaald door de consument, betaalt Detox Den Haag het betaalde bedrag onverwijld terug.


Artikel 9 Garantie

9.1 Detox Den Haag draagt er zorg voor dat iedere aankoop voldoet aan de specificaties van het aanbod, en aan de redelijke eisen voor normaal gebruik. Voorgaande geldt enkel met in achtneming van artikel 11.2 en 11.3 van deze algemene voorwaarden. 

9.2 Iedere verkopers- of fabrieksgarantie die wordt verstrekt door Detox Den Haag aan de consument, laat de strekking van de wettelijke garantie onverlet.

9.3 Bovengenoemde garanties gelden niet in het geval van normale slijtage of schade veroorzaakt door verwijtbaar ondeskundig gebruik, dan wel nalatigheid in het onderhoud van de aankoop door de consument.

Artikel 10 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

10.1 Persoonsgegevens waarover Detox Den Haag beschikking krijgt in verband met de koopovereenkomst en dienstverlening worden door Detox Den Haag verwerkt conform de relevante wet- en regelgeving inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. 

10.2 Indien Detox Den Haag gebruik maakt van diensten van derden, zoals software aanbieders, dan zal Detox Den Haag met deze derden overeenkomsten sluiten om de privacy en veiligheid van de gegevens van de consument te waarborgen. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 Detox Den Haag is niet aansprakelijk voor schade door het niet of foutief lezen en opvolgen van instructies door de consument en onjuist gebruik of toepassing van de producten. Lees voor het gebruik altijd de instructies. In de instructies wordt aangegeven hoe het product gebruikt kan worden en mogelijke contra-indicaties. Test een product altijd eerst uit zoals beschreven wordt.

11.2 Producten die gekocht zijn via de webshop kunnen nimmer gezien worden als vervanging van medicatie, medische diagnoses en medische hulpmiddelen. 

11.3 Detox Den Haag beoogt met het aanbieden van de producten in de webshop geen resultaatsverbintenis aan te gaan, maar enkel een inspanningsverbintenis. De uitingen van Detox Den Haag dienen nimmer opgevat te worden als een gezondheidsclaim. 

11.4 De aansprakelijkheid van Detox Den Haag is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Detox Den Haag zich heeft verzekerd danwel zich redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. Indien de verzekering onverhoopt niet uitkeert is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde. 

11.5 Voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden maakt Detox Den Haag gebruik van diensten van derden. Schade veroorzaakt door deze derden, voor zover niet door Detox Den Haag te voorzien, kan Detox Den Haag niet worden toegerekend en/of aansprakelijk voor worden gesteld.

11.6 Indien de consument een gebrek in het product constateert of indien er sprake is van schade als gevolg van nalatigheid, opzet of grove schuld, dient de consument Detox Den Haag hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Detox Den Haag is dan verplicht om passende maatregelen te nemen om het probleem op te lossen en de consument te compenseren voor eventuele schade. Detox Den Haag wordt door de consument in de gelegenheid gesteld bij geconstateerde schade die kan worden toegerekend aan Detox Den Haag binnen een redelijke termijn, deze schade te herstellen dan wel te beperken wanneer de consument Detox Den Haag in gebreke heeft gesteld.

Artikel 12 Klachten en geschillen

12.1 Detox Den Haag beschikt over een voor de consument toegankelijke klachtafhandelingsprocedure. Indien het aangekochte via de webshop niet aan de verwachtingen voldoet (los van resultaten uit de behandelingen voortvloeiend uit de aankoop op de website), of indien de consument een klacht heeft over de wijze van benadering, dan kan de consument dit onverwijld en duidelijk omschreven per e-mail kenbaar maken aan Detox Den Haag op het e-mailadres: info@detoxdenhaag.nl. 

12.2 Uiterlijk 7 werkdagen na kennisneming van de klacht ontvangt de consument een reactie van Detox Den Haag. In geval van urgentere klachten wordt gestreefd naar een kortere reactietermijn. Op de website staat vermeldt wanneer Detox Den Haag gesloten is wegens vakanties of omstandigheden. Indien dit het geval is, gaat de reactie periode pas in na terugkeer wanneer er geen sprake is van spoed. 

12.3 Bij behandeling van de klacht zal Detox Den Haag voor zover mogelijk zorg dragen voor een correcte en voor beide partijen bevredigende oplossing. 

12.4 Detox Den Haag zal de voorgestelde/overeengekomen oplossing schriftelijk aan de consument terugkoppelen. 

12.5 Indien de consument van mening is dat Detox Den Haag geen passende oplossing voorstelt, dan maakt de consument dit binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke terugkoppeling kenbaar aan Detox Den Haag. Binnen 7 werkdagen na ontvangst van deze mededeling zal Detox Den Haag contact opnemen met de consument om nogmaals te zoeken naar een passende oplossing. 

12.6 Indien de consument en Detox Den Haag niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing komen, kan de consument zich -indien sprake is van een juridisch geschil- enkel na uitputting van de in artikel 11 algemene voorwaarden beschreven procedure wenden tot de rechtbank van het arrondissement waar Detox Den Haag is gevestigd zoals beschreven in artikel 13. 

Artikel 13 Toepasselijke wetgeving en rechtsgebied

13.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen de consument en Detox Den Haag is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter voor de beslechting van geschillen die tussen Detox Den Haag en de consument kan ontstaan is de rechtbank van het arrondissement waar Detox Den Haag is gevestigd. 

13.2 Vernietigbaarheid of nietigheid van één der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Op verzoek van de consument is Detox Den Haag verplicht in onderhandeling te treden ten einde een redelijke vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht genomen.

Artikel 14 Wijzigen Algemene Voorwaarden

14.1 Detox Den Haag kan de algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen wanneer er sprake is van: 

 • jurisprudentie of wettelijke wijzigingen in wet- en regelgeving; 
 • veranderingen in het aanbod van diensten van Detox Den Haag;
 • herinrichting/ontwikkelingen van de (werk)processen bij Detox Den Haag.

14.4 Indien er gewijzigde algemene voorwaarden gebruikt zullen worden, zullen deze op de website geplaatst worden en van toepassing zijn op de hierop volgende overeenkomsten. Koop je vaker op de webshop van Detox Den Haag? Controleer dan altijd vooraf of de algemene voorwaarden nog steeds dezelfde zijn als die je gelezen hebt! Dit kun je zien aan de versie op de eerste pagina.